Universiteit Twente

De Universiteit Twente (UT) is de jongste technische universiteit van Nederland. In 1961 werd de toen nog Technische Hogeschool Twente (THT) opgericht. Enschede werd de vestigingsplaats en landgoed Drienerlo de prachtige locatie, waar de eerste echte campus-universiteit van Nederland ontstond. De Universiteit Twente onderscheidt zich nog steeds door de technische wetenschappen met de sociale wetenschappen te verbinden. Het was prof.dr. H.H. van den Kroonenberg die als eerste de UT als ‘de ondernemende universiteit’ introduceerde. Tegenwoordig is ‘High Tech Human Touch” de slogan waarmee de Universiteit Twente zich profileert. De UT kent inmiddels een rijke geschiedenis. De Canon van de UT geeft een mooi overzicht. Wist u dat de uitvinder van de wifi alumnus van de UT is? De viering van het 60-jarig bestaan is in 2022 uitbundig gevierd. Door coronamaatregelen moesten de festiviteiten een jaar uitgesteld worden. Het is ook het jaar dat het College van Bestuur besluit om structureel meer aandacht te geven aan academisch erfgoed. De her en der al op de campus ontstane initiatieven kunnen zo verder ontwikkeld worden.

Universiteit Utrecht

De collecties bestrijken alle disciplines binnen de universiteit, met nadruk op de natuurwetenschappen, de (dier)geneeskunde en de tandheelkunde. Met ruim 200.000 objecten is het de grootste wetenschapshistorische collectie van Nederland. Een topstuk van de Universiteitsbibliotheek is het Utrecht Psalter, onlangs opgenomen in de UNESCO’s Memory of the World Register. Het Universiteitsmuseum maakt erfgoed en wetenschap benaderbaar voor een breed publiek. Studenten krijgen aan de hand van de collectie onderwijs. Wetenschapswijsheid, onderzoekend leren en actieve publieksparticipatie zijn belangrijke uitgangspunten voor het Universiteitsmuseum. Het museum wil zich ontwikkelen tot het onderzoekmuseum van Nederland; een dynamische ontmoetingsplek waar de collectie een hoofdrol speelt en de bezoeker daarnaast zelf kan bijdragen aan onderzoek en kan ervaren hoe je wetenschappelijk onderzoek verricht.

Boerhaave

De collecties van Boerhaave getuigen van meer dan vijf eeuwen innovaties op het gebied van de natuurwetenschappen en de geneeskunde: de microscoopjes van Antoni van Leeuwenhoek, de elektrische auto van Stratingh, de kunstnier van Kolff, de kweekburger van Mark Post. Op basis van onze collecties nam de Times Boerhaave als enig Nederlands erfgoedmuseum op in zijn lijst van ’50 best museums of the world’. Na een renovatie krijgen de originele voorwerpen opnieuw hun plek in het verhaal van Boerhaave: wetenschap werkt, wetenschap is mensenwerk. Meer beleving, hands-on, audiovisuele ondersteuning en gericht op breed publiek. Boerhaave wil in het heden staan en zoekt aansluiting bij maatschappelijke ontwikkelingen. Voedselveiligheid, recycling, medicijnengebruik, energie: onderwerpen waar het museum vanuit zijn collectie en in samenwerking met relevante partijen in de samenleving bij wil aansluiten. Boerhaave ziet het verleden als aanloop naar het heden en de toekomst. Het helpt Nederland Kennisland vooruit met tentoonstellingen/nevenprogrammering, maar ook met educatieve programma’s om jongeren te interesseren voor de wereld van wetenschap en techniek.

Tilburg University

Tilburg University is een jonge universiteit, georiënteerd op mens- en maatschappijwetenschappen. Het academisch erfgoed omvat vooral bijzondere en unieke theologische boekencollecties, bijvoorbeeld van het klooster van de paters Kapucijnen en van het Grootseminarie Haaren. Deze collecties bevatten ook aanpalende wetenschappen. Tilburg University heeft in bruikleen en beheert daarnaast de Collectie van Provincie Noord-Brabant, die de geschiedenis van deze Provincie als onderwerp heeft. In de collecties bevinden zich middeleeuwse handschriften, incunabelen en preciosa, maar ook kaarten, prenten en tekeningen. De collecties zijn ontsloten en raadpleegbaar via Internet. Op aanvraag kan men tijdens openingstijden de documenten raadplegen. Er wordt gewerkt aan het digitaliseren van deze collecties.

Radboud Universiteit Nijmegen

De Radboud Universiteit is opgericht in 1923, toen nog onder de naam Katholieke Universiteit Nijmegen. Initiatiefnemer van de universiteit is de Radboud Stichting. Met een eigen universiteit wilde katholiek Nederland de emancipatie van de katholieken in Nederland bevorderen. Ook vandaag de dag zet de universiteit zich nog in voor de emancipatie van bepaalde groepen, maar de universiteit is ook trots op haar academische verleden. Behalve in het Universiteitsarchief, zijn de erfgoedcollecties te vinden in: het Museum voor Anatomie en Pathologie, de Universiteitsbibliotheek (handschriften, vroege drukken, boekbanden, het Katholiek Documentatie Centrum (KDC), (collecties met betrekking tot het Rooms Katholieke leven in Nederland, Centrum voor Kunsthistorische Documentatie (CKD) en de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (collectie van Solanaceae, Herbarium).

Universiteit Leiden

De rijke collecties getuigen van een lange geschiedenis van verzamelen, maar de Universitaire Bibliotheken Leiden (gesticht in 1575) heeft ook vele ambities voor de toekomst. Een daarvan is de realisatie van de Asian Library in 2017, die de beroemde en uitgebreide Leidse Aziatische collecties onder één dak brengt. Deze omvat de grootste collectie met betrekking tot Indonesië ter wereld en enkele van de belangrijkste collecties op het gebied van Zuid- en Zuidoost-Azië, China, Japan en Korea. Alle fysieke, elektronische en digitale edities zijn opzoekbaar in de online catalogus; handschriften, archieven, zeldzame boeken, kaarten, prenten, tekeningen en foto’s kunnen worden gevonden door de tab Special Collections te gebruiken. We werken samen met een groeiend aantal internationale initiatieven en erfgoedinstellingen om onze erfgoedcollecties geleidelijk te digitaliseren.

Rijksuniversiteit Groningen

De RUG heeft een aanmerkelijk aantal belangwekkende individuele stukken, maar vooral de uniciteit van de collecties als geheel in Noord-Nederland is belangrijk. Het Universiteitsmuseum beheert belangwekkende medisch-anatomische, volkenkundige, natuurhistorische en natuurwetenschappelijke collecties, alsmede de collecties over de geschiedenis van de Rijksuniversiteit zelf. De afdeling Bijzondere Collecties van de Universiteitsbibliotheek draagt zorg voor de collectie papyri, middeleeuwse en na-middeleeuwse handschriften, vroege drukken, kaarten en brieven die de universiteit sinds haar oprichting in 1614 heeft verworven. Nabije collecties van belang zijn die van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) en de vakgroep Archeologie.

Technische Universiteit Eindhoven

‘Waar innovatie begint’ is het motto van de TU/e. Tenslotte zijn ingenieurs en technici mensen die neigen naar de toekomst te kijken. Hoe kan academisch erfgoed een rol spelen bij het vertellen van de geschiedenis van de wetenschap aan nieuwe generaties studenten op een jonge (zestig jaar oude) universiteit? Een prachtig voorbeeld is de elektrostatische machine die Martinus van Marum in 1784 bouwde en sinds die tijd in het Teylers Museum in Haarlem getoond wordt. In 1968 bouwden technici uit Eindhoven deze machine exact na. Deze replica heeft een prominente plaats in FLUX, het nieuwe gebouw van de faculteiten Electrical Engineering en Technische Natuurkunde, waar wetenschappers zich wijden aan onderwerpen als fotonica en nanofysica. De elektrostatische machine, eens een instrument dat wetenschappers gebruikten om de grenzen van de kennis te verleggen, symboliseert nu hoe het veld van elektrotechniek is voortgekomen uit de natuurkunde.

Vrije Universiteit Amsterdam

De bibliotheek van de VU beheert een aantal bijzondere collecties. Naast een collectie kunst, hooglerarenportretten en academisch erfgoed vallen ook de oude drukken en handschriften, de kaartenverzameling, het oud-archief van de VU en de collectie protestants erfgoed daaronder. De laatste vier collecties zijn via de catalogus van de bibliotheek toegankelijk. Kunst, portretten en academisch erfgoed zijn deels in de openbare ruimte te bezichtigen. Alle collecties belichten op hun eigen manier het specifieke karakter van de Vrije Universiteit. Er is sinds dit jaar een programma gestart om de collecties nog helderder in kaart te brengen en er meer dan in het verleden gebeurde mee naar buiten te treden.

Technische Universiteit Delft

De collecties van de TUD vertegenwoordigen de geschiedenis van het Technisch Wetenschappelijk onderwijs en onderzoek van de oudste Technische Universiteit in Nederland (gesticht in 1842). Er wordt gestreefd naar de vorming van een bedrijfscollectie, echter pas na verloop van anderhalve eeuw verzamelen. Hoewel nu getracht wordt te voorkomen dat de aandacht in de richting van discipline-georiënteerde collecties gaat, zijn er al op natuurlijke wijze collecties ontstaan rond bijzondere vakgebieden. Dit leidde tot zwaartepunten op de verzamelgebieden Geodesie (landmeten en waterpassen), Elektrotechniek (energietechniek en elektronica) en Rekenkunde ((elektro-)mechanische rekenmachines en computers). De TU Delft heeft recentelijk een programma gestart waarin het beheer en behoud van het erfgoed, alsmede de zichtbaarheid daarvan binnen en buiten de universiteitscampus een prominente plaats inneemt.

Universiteit van Amsterdam

Veel verzamelaars, bibliotheken en erfgoedinstellingen hebben hun collecties in de loop van de tijd ondergebracht bij de Universiteit van Amsterdam. Ze vormen de bijzondere collecties. De archeologische collecties, ook in het bezit van de universiteit, werden lange tijd gescheiden beheerd in het Allard Pierson Museum. Sinds januari 2019 noemen we al deze erfgoedcollecties in één adem: de collecties van het Allard Pierson. Dagelijks gebruiken studenten, onderzoekers en liefhebbers de collecties voor bronnenonderzoek.