Bedrijfsinformatie

Stichting Academisch Erfgoed

 • Vestigingsadres: Singel 425, 1012 WP Amsterdam
 • KvK:  34143636
 • RSIN: 813860076
 • Bank: NL 75 INGB 0006 6714 94

De Stichting Academisch Erfgoed heeft een ANBI status.

Beloningsbeleid

Het bestuur van de SAE wordt gevormd door vertegenwoordigers per deelnemende universiteit. De voorzitter is onafhankelijk en wordt door het bestuur voorgedragen. Het bestuur ontvangt geen vacatiegeld. Het bestuur ontvangt op verzoek een vergoeding voor aantoonbaar gemaakte onkosten.

Voor het uitvoeren van de activiteiten van de SAE wordt gebruik gemaakt van betaalde krachten. Het bureau van de SAE wordt gevormd door een secretariaat, coördinator, projectleider en redacteur. 

Samenstelling bestuur:

 • Voorzitter: Mevrouw Prof. dr. D.C. van den Boom
 • Secretaris & DB: De heer dr. S. Van Rossem (namens de UvA)
 • Penningmeester & DB: De heer De heer dr. J.H. Veldkamp (namens de RUG)
 • Algemeen bestuurslid: De heer A. Bruekers Msc namens de TU/e)
 • Algemeen bestuurslid: De heer K.F.K. de Belder MA MLIS  (namens de UL)
 • Algemeen bestuurslid: Mevrouw ir. C.L. Clavel (namens de TUD)
 • Algemeen bestuurslid: Mevrouw C.G. Böhme (namens de WUR)
 • Algemeen bestuurslid: De heer dr. C. Dols (namens de RU)
 • Algemeen bestuurslid: De heer dr. J. van Gennip (namens Tilburg University)
 • Algemeen bestuurslid: De heer drs. J.W. Puttenstein (namens UT)
 • Algemeen bestuurslid: Mevrouw L.M. Jones (namens EUR) 
 • Algemeen bestuurslid: De heer drs. M.P. Cock (namens de VU)
 • Algemeen bestuurslid: De heer dr. B. Zwegers (namens UM)

Doelstelling 

De SAE fungeert als netwerk & kennisplatform voor erfgoedbeheerders aan de universiteiten, werft subsidies voor gemeenschappelijke initiatieven en behartigt de belangen van het academisch erfgoed in het bestuurlijke circuit.

De doelstelling van de SAE als kennisplatform is het uitwisselen, vergroten en borgen van kennis van de deelnemers over academisch erfgoed, het beheer ervan en de mogelijkheden voor gebruik in onderzoek en onderwijs.  De SAE faciliteert en stimuleert kennisuitwisseling tussen professionals op het gebied van wetenschapsgeschiedenis, universiteitsgeschiedenis, musea en erfgoed (beheer). 

Bestuursdocumenten