Project hoogleraren

De SAE werkt sinds 2016 aan een langlopend project over de nalatenschap van hoogleraren in Nederland. Het doel is het toegankelijk maken van hoogleraararchieven die verspreid bewaard worden. Samen met het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis ontwikkelen we een online overzicht van alle Nederlandse hoogleraren met verwijzingen naar biografisch materiaal, archieven en collecties. Dit Historisch Personenportaal bouwt voort op het Biografisch Portaal van Nederland.

Portretten van Hoogleraren aan de Universiteit Leiden. Vlnr: Sophia Antoniadis (1895-1972), Johan Huizinga (1872-1945), Hendrik Antoon Lorentz (1853-1928) en Aelius Everhardus Vorstius (1565-1624). Collectie Universtaire Bibliotheken Leiden.

Het doel van dit project is om bij te dragen aan het op een goede en duurzame wijze bewaren en ontsluiten van de nalatenschap van hoogleraren in Nederland, en tegelijkertijd deze hoogleraren zelf te gebruiken als ingang om diverse vormen van academisch erfgoed voor een breed publiek toegankelijk te maken.
Niet alleen (persoonlijke) hoogleraarsarchieven, maar ook andere collecties, objecten en collegedictaten zijn in veel gevallen terug te voeren / te relateren aan een hoogleraar, of een anderszins vooraanstaande wetenschapper. Door het persoonlijke te benadrukken zijn op termijn meerdere doelgroepen te bedienen: van onderzoekers tot het brede publiek.

Expertise ontwikkeling
Doel: Het in kaart brengen van de kennis en expertise over hoogleraararchieven binnen de Nederlandse universitaire wereld en een verbinding leggen tussen de historici, archivarissen en collectiebeheerders.
Vanuit het netwerk worden workshops georganiseerd met als doel de universiteiten bouwstenen te bieden die kunnen helpen te bepalen hoe om te gaan met de ‘eigen’ hoogleraararchieven.

Inventarisatie en online toegang
Binnen dit onderdeel wordt gestreefd naar een zo compleet mogelijk overzicht van de bewaarplaatsen van hoogleraararchieven in Nederland. Om dit te kunnen realiseren wordt een overzicht gemaakt van (alle) Nederlandse hoogleraren vanaf 1575 (de oprichting van de Universiteit Leiden).
Vanuit dit overzicht wordt verwezen naar de collecties en archieven die aanwezig zijn bij de verschillende universiteiten. Dit overzicht is een middel om de verspreide collecties en archieven via een persoonlijke toegang te ordenen en de gebruiker door te verwijzen naar de bewaarplaatsen van dit academisch erfgoed. Het is een infrastructuur op basis van personen in plaats van instituten en objecten.
De SAE werkt hiervoor samen met Huygens ING binnen het project Historisch Personen Portaal. De SAE heeft de mogelijkheid hierin te participeren voor het domein Hoogleraren.

Programma