Een kort overzicht van activiteiten

Het project Wiki-Wetenschappers (eerste fase) heeft gelopen van eind 2018 tot 1 oktober 2019. In deze periode is door de Wikidata in Residences (WIR) biografische hoogleraren-data verwerkt van alle bij de SAE aangesloten universiteiten.

Startbijeenkomst

Na de nulmeting in januari is het project op 7 februari gelanceerd tijdens een startbijeenkomst met alle betrokkenen: universiteiten, WIR’s, en Wikimedia Nederland. In een interactieve workshop werd door de deelnemers bepaald welke gegevens van hoogleraren in de systemen aanwezig zijn -en of de gehanteerde datavelden overeenkomen met de datasets. Het belangrijkst doel was de data-items zodanig te kunnen standaardiseren om ze te kunnen hergebruiken op biografische portals, zoals het Historisch Personen Portaal van Huygens ING.

Wikidata in Residence on tour

De periode april en mei 2019 hebben de WIR’s een bezoek gebracht aan de 12 deelnemende instellingen onder de noemer Wikidata in Residence on tour. Tijdens deze bezoeken hebben zij per universiteit advies gegeven over het verzamelen en aanleveren van de biografische data.

Tussentijdse bijeenkomst

Op 14 juni 2019 heeft een tussentijdse bijeenkomst plaatsgevonden om de status van het project met de betrokkenen door te spreken en te delen. In de bijeenkomst is veel aandacht besteed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) onder de titel; Recht om te weten, of recht om te vergeten?

Dataverwerking in Wikidata

De periode juni 2019 tot en met september 2019 is de data-invoer geïntensiveerd en heeft de ‘bulk’ invoer plaatsgevonden.

Risicosessie

Ten behoeve van de nog levende hoogleraren is een Privacy Impact Assessment (PIA) uitgevoerd waar privacy deskundigen, data beheerders en FG’s van deelnemende universiteiten bij betrokken waren. Op 17 september werd in Utrecht een risicosessie georganiseerd, samen met alle belanghebbenden.

Slotbijeenkomst

Op 26 september vond de slotbijeenkomst van het Wiki-Wetenschappers project plaats in het Academiegebouw in Utrecht. In de ochtend organiseerden we de workshop Werken met Wikidata voor de directe betrokkenen van het project om de kennis over het werken met Wikidata te vergroten. In middag vond de studiemiddag Wiki-Wetenschappers – de impact van Wiki-projecten plaats voor culturele- en onderzoeksinstellingen. We beoogden hiermee een reflectie te geven op tien jaar Wiki-projecten en stelden ons de vraag hoe we toe kunnen werken naar ‘the full circle’, waarbij de verrijkte kennis ook weer terug kan vloeien naar de erfgoedinstellingen en welke beperkingen of (technische) aanpassingen daarvoor nodig zijn.